De medezeggenschapsraad (MR) functioneert op basis van het medezeggenschapsreglement. Op onze school bestaat de MR uit vier personen: twee ouders en twee leerkrachten.

Medezeggenschapraad

De MR

Het bestuur is verplicht instemming van de MR te vragen alvorens besluiten te nemen over verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, over het schoolplan, over het schoolreglement, over regels voor veiligheid en gezondheid en over beleid voor het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school.

De MR wordt voorts in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over tal van andere in het reglement omschreven onderwerpen.

Ook is er een aantal onderwerpen (o.a. met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en financiën) waar instemming van de teamgeleding en advies van de oudergeleding vereist is, dan wel juist advies van de teamgeleding en instemming van de oudergeleding.

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Graag vooraf contact opnemen met de voorzitter van de MR als u aanwezig wenst te zijn bij een vergadering  (mr@montessori-boz.nl ter attentie van Eelco Bakker)

In de MR heeft een gelijk aantal ouders en leerkrachten zitting. Bij de vergadering is de directeur in adviserende rol aanwezig.

De belangrijkste onderwerpen die in het bestuur en in de teamvergaderingen besproken zijn, komen in de vergaderingen van de MR nog eens terug. Te denken valt aan personeelsbeleid, begroting, huisvesting, schoolplan, schooltijden en andere actuele zaken.

De MR heeft instemmings- en adviesrecht met betrekking tot alle belangrijke beleidszaken ten aanzien van de school, zowel organisatorisch als onderwijskundig. De MR vergadert zeven keer per jaar.

Op mr@montessori-boz.nl kunnen ouders ook terecht met vragen en opmerkingen voor de MR.

LOBO

De MR is lid van de landelijke geschillencommissie en van de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO).

GMR

Naast de Medezeggenschapsraad is er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de gezamenlijke zeven scholen van de Stichting ABBO.

De GMR komt 6 keer per jaar bijeen. Twee leden van onze school, een ouder en een leerkracht, hebben namens onze school zitting in de GMR. Er worden school overstijgende aangelegenheden besproken, bijvoorbeeld Passend Onderwijs, het Bestuursformatieplan, het vakantierooster, de begroting, enzovoort.